,  Imieniny:»

»
Zapraszamy do skorzystania z informacji umieszczonych na stronie chronimy dzieci >>> .


Materiały edukacyjne >>>    Kursy-e-learning >>>    Scenariusze zajęć >>>>>>>

POLITYKA OCHRONY DZIECI
w Zespole Szkół Ogólnokształc±cych nr 1
w Pruszczu Gdańskim

Naczeln± zasad± wszystkich działań podejmowanych przez pracowników placówki jest działanie dla dobra dziecka i w jego najlepszym interesie. Pracownik szkoły traktuje dziecko z szacunkiem i uwzględnia jego potrzeby. Niedopuszczalne jest stosowanie wobec dziecka przemocy w jakiejkolwiek formie. Pracownik szkoły, realizuj±c te cele, działa w ramach obowi±zuj±cego prawa, wewnętrznych przepisów szkolnych oraz swoich kompetencji. Czytaj dalej >>>>


Chronimy Dzieci to program certyfikowania placówek realizuj±cych politykę ochrony dzieci przed krzywdzeniem. Jego organizatorem jest Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę >>>.Przydatne informacje dotycz±ce m.in.: praw dziecka, ochrony dzieci przed przemoc± i wykorzystywaniem seksualnym, zagrożeń bezpieczeństwa dziecka w internecie, możliwo¶ci podnoszenia umiejętno¶ci wychowawczych, wychowania dzieci bez przemocy oraz dane kontaktowe placówek zapewniaj±cych pomoc i opiekę w trudnych sytuacjach życiowych znajduj± się na terenie szkoły:
- w gablocie na półpiętrze między I i II piętrem
- w bibliotece szkolnej
- w gabinecie pedagoga i psychologa
- na stronie www.gim1.zso1.pl