Aktualności          Liceum nr 1          SP/Gim nr 1          SP Jedyneczka          Rok Tożsamości          Kompleks sportowy          Kontakt
Biblioteka


Na zdjęciu nasza czytelnia:

Biblioteka składa się z:

 • wypożyczalni,
 • czytelni z centrum multimedialnym, które posiada 6 stanowisk komputerowych ze stałym dostępem do Internetu
 • z pomieszczeń magazynowych.

Zbiory biblioteki:

 • Książki - lektury, literatura piękna, popularnonaukowa, podręczniki i broszury.
 • Czasopisma.
 • Zbiory audiowizualne:
  • Kasety magnetofonowe.
  • Kasety wideo (filmy dydaktyczne do różnych przedmiotów w tym adaptacje lektur szkolnych)
  • Dokumenty elektroniczne
 1. Zbiory biblioteki służą realizacji programów nauczania i wychowania realizowanych w szkole oraz zaspokajają indywidualne potrzeby czytelnicze i informacyjne uczniów i nauczyciela.
 2. Oferujemy dostęp do Internetu, pomagamy w przeszukiwaniu jego zasobów.
 3. Prowadzimy szczegółową statystykę wypożyczeń i realizacji kwerend czytelniczych, informujemy nauczycieli i rodziców o czytelnictwie uczniów.
 4. Pomagamy uczniom w korzystaniu z aparatu informacyjnego biblioteki (program MOL), ułatwiamy przygotowanie się uczniów do konkursów i olimpiad.

Zadania biblioteki

 1. Biblioteka szkolna z czytelnią są pracowniami służącymi realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno - wychowawczych szkoły, popularyzowaniu wiedzy i literatury oraz wiedzy o regionie.
 2. Biblioteka jest miejscem samokształcenia uczniów i nauczycieli.
 3. Biblioteka uczestniczy w pełnieniu podstawowych funkcji szkoły wobec uczniów: kształcąco - wychowawczej, opiekuńczo - wychowawczej i kulturalno - rekreacyjnej.
 4. Biblioteka służy nauczycielom w codziennej pracy dydaktyczno - wychowawczej, wspiera ich dokształcanie, doskonalenie zawodowe i pracę twórczą.
 5. Biblioteka gromadzi i udostępnia księgozbiór służący do realizacji programu dydaktyczno - wychowawczego szkoły oraz zgodny z potrzebami i zainteresowaniami uczniów i nauczycieli.